มอลตีส ฟิโพรนิล ป้องกันกำจัดแมลง เพลี้ย หนอน มด มอด ปลวก

จัดทำโดยนางสาวอริศรา ชินพรทวีสุข นางสาวนฤกร มีคำโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานครcopyright(c) 2006 MissArisara Chinnaporntaweesuk & MissNarukorn Meecum. All rights reserved.

หนอน กิน ใบ กุหลาบ