องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแต้ ่ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแต้ โดยค… ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชมนพรรษาและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหม… เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขทุกตัวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 100% ในเขตพื้นที่ และเพื่อให้ตำบลแต้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นพาหะนำโรคจากสัตว์สู่คนและไม่ใ…

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โครงการชุมชนปลอดขยะ(การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ) และออกรับฝากขายเงินขยะรีไซเคิล ในเดือนตุลาคม 2564 และมอบเงินฌาปนกิจศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่เข้าร่วม… วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำลแต้ ร่วมกับ รพ.สต.แต้ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินทางด้นสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน โรงเร… เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ทั้ง 8 หมู่ เพื่อไปแจกให้กับประชาชนในเขตตำบลแต้ จำนวน 1,842 ชิ้น ตามโครงการป้องกันโรคติดเช… คณะผู้บริหารทต.แต้ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน จิตอาสาและประชาชนตำบลแต้ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน ธันวาคม 2562ทำความสะอาดถนนสายบ้านหนองตุ บ้านมะหลัดใหญ่ บ้านมะหลัดใต้ และบ้านม่วง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8… วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ นำบุคลากรเทศบาลตำบลแต้ เข้าตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อ ค้นหาความผิดปกติในร่างกายเบื้องต้นและให้ได้รับการรั…

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ…. นวัตกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Student Mod… รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน P… ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน zero ร มส.

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุ… ด้วย เทศบาลตำบลแต้ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555 โดยเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเำื่พื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลภายใต้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแต้ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. กล้วยไม้กว่าจะเจริญเติบโตเป็นดอกที่สวยงามต้องใช้เวลาและต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อดอกกล้วยไม้เติบโตมันจะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม การศึกษาก็เช่นกันหากคนเป็นครูคอยดูแล สั่งสอน ลูกศิษย์ก็จะประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับดอกกล้วยไม้..

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อปท.

อัพเดทการแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565 ตามระเบียบการสอบ ก.พ. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, four ชั่วโมง in the past. โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ อาจเกิดจากการกัดหรือข่วนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีไวรัส โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการ… การสอนโดยระบบคอมพิวเตอร์ ON – LINE โปรแกรมการสอนจะถูกเก็บไว้ที่….

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.สายัณต์ ถีระภาพร ประธานสภาเทศบาลตำบลแต้ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย … วันที่ 17 มีนาคม 2564 ทต.แต้ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแต้และ รพ.สต.แต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม รพ.สต.แต้ โดยอบรมให้ความรู้และฝึก…

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาลตำบลแต้ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสา สมาชิกสภาเทศบาลและปนะชาชน จัดกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดถนนสายหลักหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลแต้ – บ้านหนองห… อำเภออุทุมพรพิสัย จัดงานประจำปีอำเภออุทุมพรพิสัย”ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์” ประจำปี 2556 ในวันที่ เมษายน 2556 ณ วัดสระกำแพงใหญ่ เพื่อสืบสานประวัติความเป็นมาของเมืองศรีสะเกษและเทิดทูนเกียรติแก่ผู้สร้างปรา… 2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 (เส้นสามแยกถนนสายหลั… 2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเข็งคำ หมู่ที่ 11(เส้นไปตำบลโพธิ์)… 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแข็งคำ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นไปตำบลโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดร…

หลักการและเหตุผล โคเนื้อจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย นอกจากโคเนื้อจะเป็นสัตว์ใช้งานยังมีความจำเป็นต่อเกษตรกรในชนบทแล้ว โคเนื้อยังเป็นอาหารในชีวิตประจำวันที่ประชาชนนิยมบริโภคกันมากนอกจากนี้ส่วนต่างๆของร่างกายโคเนื้อยังสามารถข… วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทต.แต้ นำโดย นางพฤกษ์ษาสุขใหม่เลขานุการนายกเทศมนตรีร่วมกับทีมงาน ท่านปริโชติจารุรัชกุลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใหญ่/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสม.ออกมอบชุดยังชีพผู้กักักตัว/ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ หมู่ 1 และหมู… ระหว่างวันที่ 2-9 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ four หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 เรื่อง การขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล… วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและพนักงานเทศบาลตำบลแต้ ร่…

Copyright © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรAll rights reserved. ศาลฎีกาฯฟันรองนายกเทศฯนครสกลนคร ไม่แจ้งถือหุ้น 45.6 ล. 2563 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาลตำบลแต้ นางอุไร นามวงษ์ ผอ.รพ.สต.แต้ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ในเขตตำบลแต้ โดย…

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…. เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์แท่นทองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ร่วมกับฝ่ายปกครองและ อสม.มอบชุดยังชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้ติดโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว ที่บ้านในพื้นที่ตำบลแต้ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3จำนวน 24 ครัวเรือน … วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ทต.แต้ ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238… ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเ… วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลแต้นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ และส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาลตำบลแต้ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข… วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ thirteen เมษายน 2562 สถานีตำรวจอุทุมพรพิสัย ร่วมกับเทศบาลตำบลแต้ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอร์ผู้ขับขี่รถ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ปฏิบัติตามกฏช่วยลดอุบัติเหตุ นายคำเพย พวงยอด … ได้นำมาจากตำบลแม่จิว อำเภอปุ้นเชียง เกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาถวายไว้ที่ศาลเจ้าเทพารักษ์ เพื่อเป็นระฆังประจำศาล ประมาณปี พ.ศ. สยามพันธุ์ฯ ร้อง ป.ป.ช.สอบจนท.กรมชลฯ ทำโครงการน้ำปี้ 1.6 พันล. วันที่ 5ธันวาคม 2564 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทมพรพิสัย เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำรึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบ…

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางไสว อินทศร ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ seventy five หมู่ที่ 7 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2562 ”บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ” กรมกิจการผู้สู… เทศบาลตำบลแต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ จึงได้จัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามที่เทศบาลตำบลแต้ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแต้ขึ้นตามหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและผู้พิการ และตอบสนองความต้องการของชุมชนใ…

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. วันที่ sixteen ธันวาคม 2564 นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมด้วยนางพิชชาภรณ์ จันทมาศ รองนายกเทศมนตรี และนางพฤกษ์ษา สุขใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในตำบลแต้แล… เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดโครงการถนนสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นไม้ข้างถนนทดแทนต้นที่ตายให้กลับมาเขียวขจีและชุ่มชื่นดังเดิม ให้ถนนที่ก่อสร้างใหม่ที่ยังไม่ไ้ดปลูกต้นไม้มีความเขียวขจีและชุ่มชื่น ให้ต้นไม้ได้ดูดซับอากาศหรือกรองอากาศให้สะอาดเป็นผลดี… เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน ประชาชนใช้เวลาช่วงหยุดนี้เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมญาติมิตรหรือกลับภูมิลำเนาพร้อม ๆ กัน ทำให้ปริมาณการจราจรในช่วงเทศการสงกรานต์สูงกว่าปกติหลายเท่า ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเห…

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ค่ะ… มีเมียแล้วแต่แจ้งโสด! ศาลฎีกาฯฟัน รองนายกเทศฯ จ.ราชบุรี ซุกทรัพย์สิน ป.ป.ช.

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตําบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ร่วมกับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรม”โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม”… ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายจำเนียร ประพาฬ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตรอาสา อสม. และประชาชนในตำบลแต้ กว่า 70 ราย ได้ร่วมมือกันดำเนินกิ… วันที่ three ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดยท่านสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลแต้ ร่วมกับประชาชนและจิตอาสาในตำบลแต้ ดำเนินกิจกรรม 5ส ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณร…

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, four ชั่วโมง in the past. รายงานนวัตกรรมการศึกษา โดย นางรัชนีกร ปุณณาววรรธน…

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ เทศบาลตำบลแต้ ได้เชิญประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ โดยสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกำหนดลงพื้น… วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดยท่านสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธ… วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา13.30น.

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 1.ความสำคัญของประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาในยุคปัจจุบันที่มีวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นในขณะที่ระดับการเกิดและการตายเป็นไปในทิศทางที่สวนกับการพัฒนาประเทศกล่า… ทต.แต้ นำโดยนายธวัชชัย ประพาฬ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ก่อนเปิดภาคเรียนของร.ร.บ้านแต้(ประชาบำรุง) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของร.ร. ทาง เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมี – นางพิชชาภรณ์ จันทมาศ และนายบุญส่ง สืบสิงห์ มอบน้ำดื่ม 20 แพค มุ้ง 5 หลังและเงินจำนวน three,000 บาท -ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลั…

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แผนผังควา… ตรวจสอบรายชื่อ รอบการแข่งขัน กีฬา KP E-SPORTS ROV สิงหาคม 2565 ชิงเงินรางวัลรวม three,500 บาท ตรวจสอบรายการ/ผลการแข่งขัน ที่นี่… Copyright © สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร All Rights Reserved.

วันที่ three กุมภาพันธ์ 2565เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้นายสุวิทย์แท่นทองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้ลงนามทำ MOU ร่วมกับนางจันทราหาญสุทธิชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง การประเมิน… วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 เทศบาลตำบลแต้ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแต้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับกลุ่มเ…

เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดโครงการเทศบาลเยี่ยมยาม ถามไถ่ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนเมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ให้ความรู้และให้บริการเรื่องต่างๆ แก่ประชาชน และประชาสัม… วันที่ three กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลแต้ ร่วมกับชมรมผู้พิการตำบลแต้ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการเพาะเห็ดนางฟ้า และได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก…

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (การอบรม/ประชุมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องที่ ประชาชน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันปลูก…

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ และแจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของ… วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตําบลแต้ นำโดยนางศิริรัตน์ ทองสาย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายธวัชชัย ประพาฬ เจ้าพนักงานการเกษตรและพนักงานจ้างเทศบาล ได้ออกสาธิตการทำปุ๋ยหมัก”โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ&r…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลแต้ได้จัดกิจกรรม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบ… ปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสถิติในจังหวัดศรีสะเกษพบว่า ปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 530 ราย และในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย มีผู้ป่วย จำนวน 29 ราย (ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้, 2557 )… เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ ภายใต้หลักการการบริหารจัดการขยะโดยตนเอง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน เป็นการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจให้ประชาชนพิจารณาทางเลือกใหม่ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน หมู่บ้านมีความสามัคคี เพิ่ม… โครงการเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย และหอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย ช่… วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563เวลา 08.30 น. -เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรี ได้มอหมายให้ สิบตำรวจโทวรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน ทุกเช้าวันจันทร์ ตามนโย… วันที่19 กรกฎาคม2564 ทต.แต้ร่วมกับรพ.สต.แต้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ โดยการอบรมและตรวจอัลตร้าซาวด์จากทีมแพทย์พยาบาลจากรพ.อุทุมพรพิสัย ในวันที่19 ก.ค. รพสต.แต้ มีผู้เข้าร่วมโครง…