โรงเรียนกำแพง ต สำโรง ออุทุมพรพิสัย จศรีสะเกษ : Wwwkpsacth Residence

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.สายัณต์ ถีระภาพร ประธานสภาเทศบาลตำบลแต้ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย … วันที่ 17 มีนาคม 2564 ทต.แต้ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแต้และ รพ.สต.แต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม รพ.สต.แต้ โดยอบรมให้ความรู้และฝึก…

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (การอบรม/ประชุมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องที่ ประชาชน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันปลูก…

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป … กิจกรรมการอบรมโครงการ​ Coaching team​ โรงเรียนคุณ​ธรรม​ สพฐ. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนก.ค.ศ. มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์ฺ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมคำอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธ …

Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ”เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิ… เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและประกอบกิจกกรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้่างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 4 ชั่วโมง ago. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของ อบต.โพนเขวา ประจ…

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 4 ชั่วโมง in the past. รายงานนวัตกรรมการศึกษา โดย นางรัชนีกร ปุณณาววรรธน…

ต้องการฉายภาพนำเสนอข้อมูลในการประชุม ควรใช้เครื่องมือชนิดใด…. บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบ ปี61 ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย ยึดแนวการสอบแบบก.พ. กศจ.ศรีสะเกษ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 134 อัตรา.. ให้พ้นตำแหน่งทันที จำคุก 1 เดือน รอลงโทษ รองนายก อบต.จ.ลพบุรี ยื่นบัญชีฯเท็จ ป.ป.ช.

วันที่ eleven พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นางพิชชาภรณ์ จันทมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมทั้งนางพฤกษ์ษา สุขใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลแต้ ออกมอบประกาศนียบัตรให้ส่วนราชการ วัด ห้างร้าน และผู้ที่ไ… วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแต้ เข้าเยี่ยมผู้กักตัวในสถานการณ์โควิด ตำบลแต้ ในการนี้เทศบาลตำบลแต้ได้มอบแอลกอฮอล์ส… เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ เมษายน 2563 โดยออกรณรงค์ให้ทราบถึงวิธีป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 พ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ตำบลแต้ และแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาช…

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ เทศบาลตำบลแต้ ได้เชิญประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ โดยสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกำหนดลงพื้น… วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดยท่านสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธ… วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา13.30น.

เริ่มมีการแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพเกิดขึ้นหลังจากโรคห่า (อหิวาตกโรค) และฝีดาษระบาดเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน… พิธีปล่อยพันธ์ปลานิล จำนวน 2,000 ตัว ขอความอนุเคราะห์พันธ์ปลาจากประมง.จ.ศก. ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน. ศูนย์เรียนรู้ บช.ตชด.

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุ… ด้วย เทศบาลตำบลแต้ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555 โดยเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเำื่พื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลภายใต้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแต้ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1. กล้วยไม้กว่าจะเจริญเติบโตเป็นดอกที่สวยงามต้องใช้เวลาและต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อดอกกล้วยไม้เติบโตมันจะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม การศึกษาก็เช่นกันหากคนเป็นครูคอยดูแล สั่งสอน ลูกศิษย์ก็จะประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับดอกกล้วยไม้..

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, four ชั่วโมง ago. ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายธวัชชัย ประพาฬ ดำเนินโครงการณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยออกให้บริการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ รับฝากเงินขายขยะรีไซเคิลเข้ากองทุนธนาคารข… วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG ณ วัดบ้านแต้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าเทศบาล…

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ sixty seven พ.ศ…. นวัตกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน Student Mod… รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน P… ขั้นตอนแนวปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียน zero ร มส.

2556 ณ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยเทศบาลตำบลแต้จัดฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเตรียมการป้องกันสาธารณภัยต่า… วันนี้( 27 มี.ค.56) ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายประทีป กีรติเราขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “การเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขา… ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย นายจำเนียร ประพาฬ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ นำพนักงานเทศบาลตำบลแต้ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ให้แก่ประชาชน หมูที่ 1-8 ภายใต้โครงการรป้องกันแล… วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตําบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ร่วมกับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรม”โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม”… ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายจำเนียร ประพาฬ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตรอาสา อสม. และประชาชนในตำบลแต้ กว่า 70 ราย ได้ร่วมมือกันดำเนินกิ… วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแต้ นำโดยท่านสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลแต้ ร่วมกับประชาชนและจิตอาสาในตำบลแต้ ดำเนินกิจกรรม 5ส ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณร…

วันที่ thirteen ตุลาคม 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย และหอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย ช่… วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563เวลา 08.30 น. -เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรี ได้มอหมายให้ สิบตำรวจโทวรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน ทุกเช้าวันจันทร์ ตามนโย… วันที่19 กรกฎาคม2564 ทต.แต้ร่วมกับรพ.สต.แต้ จัดโครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี/มะเร็งตับ โดยการอบรมและตรวจอัลตร้าซาวด์จากทีมแพทย์พยาบาลจากรพ.อุทุมพรพิสัย ในวันที่19 ก.ค. รพสต.แต้ มีผู้เข้าร่วมโครง…

เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดโครงการเทศบาลเยี่ยมยาม ถามไถ่ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนเมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ให้ความรู้และให้บริการเรื่องต่างๆ แก่ประชาชน และประชาสัม… วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลแต้ ร่วมกับชมรมผู้พิการตำบลแต้ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการเพาะเห็ดนางฟ้า และได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก…

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 1.ความสำคัญของประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาในยุคปัจจุบันที่มีวิทยาการสมัยใหม่เข้ามา ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นในขณะที่ระดับการเกิดและการตายเป็นไปในทิศทางที่สวนกับการพัฒนาประเทศกล่า… ทต.แต้ นำโดยนายธวัชชัย ประพาฬ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ก่อนเปิดภาคเรียนของร.ร.บ้านแต้(ประชาบำรุง) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของร.ร. ทาง เทศบาลตำบลแต้ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมี – นางพิชชาภรณ์ จันทมาศ และนายบุญส่ง สืบสิงห์ มอบน้ำดื่ม 20 แพค มุ้ง 5 หลังและเงินจำนวน 3,000 บาท -ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลั…

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

อบรมออนไลน์ฟรี สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. 2566 รับเกียรติบัตรโดย… การช่วยต้นทุนปัจจุบันการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน fifty five,083 ล้านบาท. ศาลฎีกาฯยกคำร้อง รองนายก อบต.ในจ.อุบลฯ ไม่ยื่นบัญชีฯ ป.ป.ช. ศาลฎีกาฯ ยกคำร้อง อดีต ส.ว.นครปฐม ยื่นบัญชีฯเท็จ ยุคเป็น ส.จ.

ทต.แต้ ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238… ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โดยคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเ… วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลแต้นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ และส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาลตำบลแต้ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข… วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น.

กศจศรีสะเกษครูผู้ช่วย2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อปท.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแต้ นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ ได้เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ และแจ้งจริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของ… วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตําบลแต้ นำโดยนางศิริรัตน์ ทองสาย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายธวัชชัย ประพาฬ เจ้าพนักงานการเกษตรและพนักงานจ้างเทศบาล ได้ออกสาธิตการทำปุ๋ยหมัก”โครงการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ&r…

ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางไสว อินทศร ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ seventy five หมู่ที่ 7 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2562 ”บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ” กรมกิจการผู้สู… เทศบาลตำบลแต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ จึงได้จัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ตามที่เทศบาลตำบลแต้ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแต้ขึ้นตามหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและผู้พิการ และตอบสนองความต้องการของชุมชนใ…

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…. เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์แท่นทองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ร่วมกับฝ่ายปกครองและ อสม.มอบชุดยังชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้ติดโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว ที่บ้านในพื้นที่ตำบลแต้ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3จำนวน 24 ครัวเรือน … วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแต้ นำโดย ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา ปลัดเทศบาลตำบลแต้ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสา สมาชิกสภาเทศบาลและปนะชาชน จัดกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดถนนสายหลักหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลแต้ – บ้านหนองห… อำเภออุทุมพรพิสัย จัดงานประจำปีอำเภออุทุมพรพิสัย”ย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์” ประจำปี 2556 ในวันที่ เมษายน 2556 ณ วัดสระกำแพงใหญ่ เพื่อสืบสานประวัติความเป็นมาของเมืองศรีสะเกษและเทิดทูนเกียรติแก่ผู้สร้างปรา… 2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 (เส้นสามแยกถนนสายหลั… 2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเข็งคำ หมู่ที่ 11(เส้นไปตำบลโพธิ์)… 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแข็งคำ หมู่ที่ ๑๑ (เส้นไปตำบลโพธิ์) ด้วยวิธีประกวดร…

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ค่ะ… มีเมียแล้วแต่แจ้งโสด! ศาลฎีกาฯฟัน รองนายกเทศฯ จ.ราชบุรี ซุกทรัพย์สิน ป.ป.ช.

เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี2562. โดยคณะผู้บริหาร พร้อมกับ สมาชิกสภาเทศบาล. พนักงานเทศบาลผู้นำและประชาชนในตำบลแต้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และถวา… โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแต้มีมติเห็นชอบกำหนดออกประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จำนวน eight หมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบล วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีสำหรับการแถลงผลงานในรอบปีท…

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แผนผังควา… ตรวจสอบรายชื่อ รอบการแข่งขัน กีฬา KP E-SPORTS ROV สิงหาคม 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 บาท ตรวจสอบรายการ/ผลการแข่งขัน ที่นี่… Copyright © สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลแต้ นำโดยนายจำเนียร ประพาฬ รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เหล่าจิตอาสาและภาคประชาชน ร่วมมือทำความสะอาดถนน ตัดกิ่งไม… วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ ผ้าอัตลักษณ์ศรีสะเกษ(ศรีมะดัน) ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแต้ ณ ศาลาประชาคมบ้านแต้ หมู่ที่ 1 ตำบ…